Η εταιρία μας ασχολείται επαγγελματικά  με τη συλλογή και μεταφορά χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων (Αρ. ΓΕΜΗ: 124572507000) και έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προστασία του περιβάλλοντος, δηλώνει ότι:

Είναι κάτοχος πανελλαδικής άδειας συλλογής και μεταφοράς χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων - λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων

Βρίσκεται καταχωρημένη στο μητρώο φορέων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ (Αρ. 087)  καθώς και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Αρ. HMA: 084)

Είναι κάτοχος ασφαλιστηρίων συμβολαίων περιβαλλοντικής ευθύνης από την στιγμή έναρξης της διαδικασίας παραλαβής των αποβλήτων και καθ’ όλη την διάρκεια της μεταφοράς τους, μέχρι την εγκατάσταση της τελικής διάθεσης για ζημιές έναντι τρίτων και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, που τυχόν συμβούν σε περίπτωση ατυχήματος 

Διαθέτει εν ισχύ συμβάσεις συνεργασίας:
1) Για τα Χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια: με το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ  και με αδειοδοτημένες εταιρείες αναγέννησης 

2) Για τα λοιπά Επικίνδυνα Απόβλητα: με εγκεκριμένη εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης και με πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλείας για την ασφαλή μεταφορά τους

Διαθέτει ιδιόκτητα φορτηγά 
1) Για τα Χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια: Βυτιοφόρο (Μ.Β.<3,5 tn), αδειοδοτημένο για τη μεταφορά ΑΛΕ και κατάλληλα εξοπλισμένο με όλα τα μέσα ασφάλειας 

2) Για τα λοιπά Επικίνδυνα Απόβλητα: Φορτηγό κλειστού τύπου (Μ.Β.<3,5 tn), αδειοδοτημένο για τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων και κατάλληλα εξοπλισμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις κατά ADR 

Οι οδηγοί που εκτελούν τις μεταφορές είναι κάτοχοι ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλών

ΑΔΕΙΕΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων
ADR - Πιστοποιητικό
μεταφοράς επικίνδυνων
εμπορευμάτων
Αποδεικτικό καταχώρησης στο μητρώο φορέων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων
Αποδεικτικό καταχώρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)
Σύμβαση με ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. (Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΛΕ)
Σπάρτης 145 - Πειραιάς - 18546