ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ADR:  Είναι το ακρωνύμιο (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957.

Αναγέννηση: κάθε διεργασία που επιτρέπει την παραγωγή βασικών ορυκτελαίων με κάθαρση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και που συνεπάγεται ιδίως το διαχωρισμό των προσμείξεων, των προϊόντων οξείδωσης και των πρόσθετων που περιέχουν αυτά τα ορυκτέλαια.

Αριθμός UN: ​είναι τετραψήφιοι αριθμοί που χαρακτηρίζουν επικίνδυνες ουσίες και αντικείμενα (όπως εύφλεκτα υγρά, τοξικές ουσίες, κλπ.) στα πλαίσια των διεθνών μεταφορών.

Διάθεση: η επεξεργασία ή η καταστροφή των αποβλήτων, καθώς και η αποθήκευσή τους ή η εναπόθεσή τους επάνω, ή μέσα στο έδαφος, με σκοπό να καταστούν αβλαβή για την υγεία και το περιβάλλον. Η διάθεση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων περιλαμβάνει και κάθε άλλη εργασία που αναφέρεται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τις εργασίες διάθεσης των στερεών αποβλήτων.

Διαχείριση: όλες οι εργασίες διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και η συλλογή και η προσωρινή αποθήκευσή τους, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών και της μετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης.
 

Επεξεργασία: οι εργασίες που αποσκοπούν στην επαναχρησιμοποίηση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, δηλαδή στην αναγέννηση.

Επικίνδυνα απόβλητα: τα απόβλητα που περιέχουν ουσίες που χαρακτηρίζονται ως τοξικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες, καρκινογόνες, ραδιενεργές, ερεθιστικές και μεταλλαξιογόνες καθώς και κάθε ουσία που μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις στα νερά (επιφανειακά ή υπόγεια), τον αέρα ή το έδαφος.

Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ): είναι ένας εναρμονισμένος, μη εξαντλητικός κατάλογος αποβλήτων, ο οποίος πρόκειται κατά τακτά διαστήματα να αναθεωρείται και, εφόσον είναι απαραίτητο, να ανασκευάζεται σύμφωνα με την διαδικασία της ευρωπαϊκής κοινότητας.

Κάτοχος: ο παραγωγός των αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του τα απόβλητα.

Κωδικός ΕΚΑ: Κάθε υπο-κεφάλαιο του ΕΚΑ περιλαμβάνει εξαψήφιους κωδικούς με τους οποίους περιγράφονται οι διαφορετικοί τύποι αποβλήτων ανά παραγωγική δραστηριότητα.

Μεταφορά: Η διαδικασία μετακίνησης των επικίνδυνων αποβλήτων από τα μέσα συλλογής στους χώρους ή εγκαταστάσεις διάθεσης, αξιοποίησης ή μεταφόρτωσης.

Παραγωγός: κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό, του οποίου η δραστηριότητα παρήγαγε απόβλητα (αρχικός παραγωγός) ή / και κάθε πρόσωπο που έχει πραγματοποιήσει εργασίες προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες, οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών.

Συλλογή: το σύνολο των εργασιών με τις οποίες γίνεται η συγκέντρωση ή και συσκευασία σαφώς
διαχωρισμένων ανά είδος επικινδύνων αποβλήτων καθώς και η σήμανση τους, από τους κατόχους-παραγωγούς στις επιχειρήσεις συλλογής των αποβλήτων αυτών.
 
Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης: νοείται η οργάνωση σε ατομική ή συλλογική βάση με οποιαδήποτε νομική μορφή των εργασιών συλλογής συμπεριλαμβανομένης της εγγυοδοσίας, μεταφοράς, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή των αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων

Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια: κάθε βιομηχανικό ή λιπαντικό έλαιο ορυκτής συνθετικής ή μικτής βάσης το οποίο κατέστη ακατάλληλο για τη χρήση για την οποία προοριζόταν αρχικά, και κυρίως τα χρησιμοποιημένα λάδια κινητήρων εσωτερικής καύσεως και κιβωτίων ταχυτήτων και τα ορυκτέλαια μηχανών, στροβίλων και υδραυλικών συστημάτων. Στα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια περιλαμβάνονται και τα μείγματα πετρελαιοειδών καταλοίπων – λιπαντελαίων που προέρχονται από πλοία, άλλα μέσα μεταφοράς ή σταθερές εγκαταστάσεις.

Σπάρτης 145 - Πειραιάς - 18546