Τα ορυκτέλαια είναι προϊόντα πετρελαίου που χρησιμοποιούνται ως λιπαντικά για κινητήρες οχημάτων και μηχανές βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια περιέχουν 15-20% πρόσθετες ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες (αρωματικοί υδρογονάνθρακες όπως το βενζόλιο και το τολουόλιο, βενζοπυρένιο, θείο, άζωτο κ.λπ.) και 5% μόλυβδο. Αυτά που περιέχουν ρυπαντές και προσμίξεις σε μεγάλο ποσοστό είναι ακατάλληλα για ανακύκλωση και αντιμετωπίζονται ως τοξικά απόβλητα.

 

Η ανακύκλωση των ορυκτελαίων στοχεύει στην αποκομιδή καθαρών λιπαντικών, αφού προηγηθεί το στάδιο απομάκρυνσης των ρυπαντών, των προσμίξεων και των προϊόντων οξείδωσης. Πηγές χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων είναι τα συνεργεία οχημάτων, οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα λιμάνια, τα μηχανουργεία κ.λπ.

 

Η εταιρία μας, με την υποδειγματική λειτουργία της, πετυχαίνει:

Σκοπός της MANOIL είναι να βοηθάει τους συνεργάτες  της να πετυχαίνουν τους στόχους τους με το να τους παρέχει υπηρεσίες και  προϊόντα υψίστης ποιότητας και τεχνική γνώση για το καλύτερο αποτέλεσμα. Η αποστολή μας είναι να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε μακροχρόνιες και αμοιβαία ωφέλιμες σχέσεις, χωρίς να παραμελούμε την ασφάλεια και το περιβάλλον όλων των προσώπων και των περιοχών που επηρεάζονται από τις επιχειρησιακές μας δραστηριότητες.

Το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της MANOIL αφορά κατά κύριο λόγο την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της συλλογής επικινδύνων αποβλήτων και της ασφαλής και περιβαλλοντικά ορθής διάθεσής τους. Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε:

  • Την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

  • Την εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.

  • Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συνεργατών μας για το πρόβλημα που προκύπτει από την κακή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και την ενθάρρυνση της υπεύθυνης διαχείρισής τους.

  • Την παροχή επαρκών και αντιπροσωπευτικών στοιχείων αναφορικά με τις ποσότητες και την προέλευση των αποβλήτων τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα στους αρμόδιους φορείς.

  • Την αύξηση του ποσοστού αναγέννησης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, της ορθής διαχείρισης των λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων και τον περιορισμό της παράνομης απόρριψης τους.

Σπάρτης 145 - Πειραιάς - 18546