Περιβάλλοντικός
Σύμβουλος

Με βάση τη συνεχή παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας, η MANOIL αναλαμβάνει να παρέχει στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, υπηρεσίες υποστήριξης για περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν την λειτουργική τους δραστηριότητα. 

Οι τομείς των υπηρεσιών περιλαμβάνουν :

Μέσω ειδικής ενότητας στην ιστοσελίδα μας (Ενημέρωση-Νομοθεσία) αλλά και με χρήση επικοινωνιακών εργαλείων, παρέχουμε περιοδική και υπεύθυνη ενημέρωση σχετικά με την εκάστοτε ισχύουσα περιβαλλοντική Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

01

Αναλαμβάνουμε την συμβουλευτική υποστήριξη της συνεργαζόμενης επιχείρησης για την ηλεκτρονική υποβολή στο ΥΠΕΝ της Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

02

Εισηγήσεις – διαβουλεύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων, καθώς και παράδοση των κατάλληλων συσκευασιών ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε δραστηριότητας

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

03

Σπάρτης 145 - Πειραιάς - 18546