top of page

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Η διαχείριση επιπλέον επικίνδυνων αποβλήτων αποτελεί εξειδικευμένο τμήμα των υπηρεσιών μας.

Στην προσπάθεια να παρέχουμε όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκτός από την κύρια δραστηριότητά μας, είμαστε σε θέση να προβούμε σε ταυτοποίηση, σήμανση και άμεση συλλογή-μεταφορά και διάθεσή τους σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, παρέχοντας παράλληλα και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις διαχείρισης στον παραγωγό.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαχειριστεί υπό την αποκλειστική της ευθύνη επικίνδυνα απόβλητα όπως αναγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) και επισημαίνονται παρακάτω:

shutterstock_1049275298.jpg
1200px-ADR_9.svg.png
class3.png

08 01 - ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΔΠΧ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ

08 01 11*
Απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 13*
Λάσπες από χρώματα ή βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 17*
Απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

12 01 - ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ


12 01 12*
Εξαντλημένοι κηροί και λίπη

12 01 16*
Απόβλητα υλικών αμμοβολής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

13 05 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΕΛΑΙΟΥ/ΝΕΡΟΥ

 

13 05 01* 

Στερεά υλικά από θαλάμους υπολειμμάτων και στερεά υλικά διαχωριστή ελαίου/νερού


13 05 02* 
Λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού

13 05 03* 
Λάσπες υποδοχέα

 

13 05 07* 
Ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού

13 05 08*
Μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές 
ελαίου/νερού

14 06 - ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΡΩΔΗ/ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ

14 06 02*  
Άλλοι αλογονωμένοι διαλύτες και
μείγματα διαλυτών


14 06 03* 
Άλλοι διαλύτες και μείγματα

διαλυτών

15 01 - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ 

ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ)

15 01 10* 
Συσκευασίες που περιέχουν

κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές

 

15 02 - ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ

15 02 02* 
Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (
περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν

προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος,

προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες

ουσίες

16 01 - ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

16 01 07* 
Φίλτρα λαδιού

16 01 13* 
Υγρά φρένων 

16 01 14* 
Αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν

επικίνδυνες ουσίες

16 07 - ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΒΑΡΕΛΙΩΝ

16 07 09* 
Απόβλητα που περιέχουν άλλες επικίνδυνες ουσίες 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Σύμφωνα με την νομοθεσία, η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων πραγματοποιείται με ευθύνη του παραγωγού, ο οποίος έχει την υποχρέωση να καθορίζει το είδος των αποβλήτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του. Σε περίπτωση που δεν ταυτίζεται ο κωδικός που έχει δηλωθεί με τον κωδικό που πραγματικά παραδίδεται, φέρει ακέραια την ευθύνη. 
Στο πλαίσιο αυτό, κάθε επιχείρηση-παραγωγός θα πρέπει: είτε να αναλάβει να διαχειριστεί τα απόβλητά του σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, είτε να επιλέξει τον κατάλληλο συνεργάτη, ο οποίος διαθέτοντας όλες τις άδειες, ασφαλίσεις και πιστοποιήσεις, θα προβεί στην ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
Εκτός από την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, που αποτελεί την κύρια δραστηριότητα μας, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε και σε αυτόν τον τομέα τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, ξεκινώντας από την οργάνωση της συλλογής, έως και την τελική διάθεση τους με τον πλέον σωστό και ασφαλή τεχνικά τρόπο. Η εταιρεία μας είναι εκπαιδευμένη στους πιο πρόσφατους κανονισμούς, προστατεύοντάς σας από την ευθύνη και διασφαλίζοντας την περιβαλλοντική συμμόρφωσή σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η υπηρεσία μας περιλαμβάνει όλες τις εργασίες και τα υλικά για την παραλαβή και τη σωστή απόρριψη των επικίνδυνων αποβλήτων. Αναλυτικά:

 

 • Έκδοση όλων των απαραίτητων και προβλεπόμενων από τη νομοθεσία εγγράφων, αδειών και εγκρίσεων για τη διαχείριση και μεταφορά των αποβλήτων. 

 • Έλεγχο και παράδοση των κατάλληλων συσκευασιών (τύπου UN), σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη ADR για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων φορτίων.

 • Κατά την παράδοση των συσκευασμένων αποβλήτων ο παραγωγός παραλαμβάνει αντίστοιχου αριθμού και είδους κενές συσκευασίες 

 • Σήμανση των συσκευασιών βάσει των προδιαγραφών

 • Φόρτωση και ασφαλή τοποθέτηση των αποβλήτων σε κατάλληλο μεταφορικό όχημα

 • Χρήση πιστοποιημένων μέσων μεταφοράς (Έγκριση τύπου για τα οχήματα όπου απαιτείται – Πιστοποίηση εμπορευματοκιβωτίων)

 • Όλα τα απαραίτητα υλικά και τον εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των εργασιών συσκευασίας, σήμανσης, φόρτωσης

 • Οδική μεταφορά των αποβλήτων στον χώρο της εγκατάστασης που θα πραγματοποιήσει την τελική διάθεση

 • Χορήγηση Εντύπου Αναγνώρισης σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/06

-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ-

 • Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις

 • Ο χρόνος και ο τρόπος παραλαβής εξαρτώνται από την ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ και την ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Νομός Αττικής - ΖΩΝΗ Α 
 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ / ΠΕΡΑΜΑ / ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ / ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ / ΝΙΚΑΙΑ – ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ / ΜΟΣΧΑΤΟ - ΤΑΥΡΟΣ 

 

Για σημεία συλλογής που βρίσκονται στους παραπάνω δήμους, η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ είναι 50 kg και πραγματοποιείται με ιδιόκτητο Φ.Ι.Χ. κατόπιν συνεννόησης σε προγραμματισμένο χρόνο.

 

Νομός Αττικής - ΖΩΝΗ Β

ΑΘΗΝΑ (εκτός ζώνης δακτυλίου) / ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ / ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  / ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΚΑΜΑΤΕΡΟ / ΑΙΓΑΛΕΩ / ΑΛΙΜΟΣ / ΒΥΡΩΝΑΣ / ΓΛΥΦΑΔΑ / ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ / ΔΑΦΝΗ – ΥΜΗΤΤΟΣ / ΖΩΓΡΑΦΟΥ / ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ / ΙΛΙΟΝ / ΚΑΛΛΙΘΕΑ / ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ / ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ / ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ / ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ / ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ / ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ / ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ / ΧΑΪΔΑΡΙ

 

Για σημεία συλλογής που βρίσκονται στους παραπάνω δήμους,
η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ είναι 100 kg και πραγματοποιείται με ιδιόκτητο Φ.Ι.Χ. 
κατόπιν συνεννόησης σε προγραμματισμένο χρόνο.

Νομός Αττικής - ΖΩΝΗ Γ
 

Για σημεία συλλογής που βρίσκονται στους υπόλοιπους δήμους του Νομού Αττικής, η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ είναι 300 kg και πραγματοποιείται με ιδιόκτητο Φ.Ι.Χ. κατόπιν συνεννόησης σε προγραμματισμένο χρόνο.

Υπόλοιπη Χώρα

Για σημεία συλλογής που βρίσκονται στην υπόλοιπη ελληνική επικράτεια και διαθέτουν ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ αποβλήτων, χρησιμοποιούμε συνεργαζόμενες εταιρείες - εργολάβους,
έχοντας την επίβλεψη της συλλογής και μεταφοράς τους. 

Η αποκομιδή πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης σε προγραμματισμένο χρόνο και οι ελάχιστες ποσότητες παραλαβής είναι οι εξής:
- Για την ηπειρωτική χώρα: 1000 kg / lt
- Για τη νησιωτική χώρα: 2000 kg / lt

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και ζητήστε μας προσφορά για την αποκομιδή των επικίνδυνων αποβλήτων της επιχείρησης σας

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΜΕ:

Ευχαριστούμε! Το μήνυμα εστάλη

bottom of page